Artikel 1 – definities

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met Edelsmederij Wim van Geel en betrekking hebbende op de levering van zaken door Edelsmederij Wim van Geel aan degene tot wie zich het aanbod richt c.q. de betreffende wederpartij (hierna: de“Koper”). 1.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Koper wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1.3 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen gelden alleen indien en voor zover die schriftelijk door Edelsmederij Wim van Geel zijn aanvaard, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 1.4 Edelsmederij Wim van Geel is bevoegd bij de uitvoering van de bestellingen van/door de Koper gebruik te maken van derden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Edelsmederij Wim van Geel worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Edelsmederij Wim van Geel ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2 – aanbieding

2.1 Elke aanbieding gedaan door Edelsmederij Wim van Geel is vrijblijvend.

Artikel 3 – overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van de Koper door Edelsmederij Wim van Geel. Edelsmederij Wim van Geel is gerechtigd een bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de Koper medegedeeld.

Artikel 4 – mededelingen, gegevens en opgaven

4.1 Mededelingen, gegevens, opgaven en monsters door Edelsmederij Wim van Geel gedaan of verstrekt, in welke vorm en van welke aard ook, zijn uitsluitend indicatief bedoeld en voor Edelsmederij Wim van Geel nimmer bindend, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.

Artikel 5 – prijzen

5.1 De bij de artikelen vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Eventuele handelings- en afleverings-kosten, eventuele belastingen of andere heffingen zullen afzonderlijk worden vermeld. 5.2 Edelsmederij Wim van Geel heeft het recht de opgegeven en/of overeengekomen prijzen te verhogen. Indien een prijsverhoging van de aangeboden zaken plaatsvindt in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan dan wel binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de Koper gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Edelsmederij Wim van Geel.

Artikel 6 – levering – levertijd

6.1 De levertermijn is maximaal dertig (30) dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de Koper zijn bestelling bij Edelsmederij Wim van Geel heeft gedaan. 6.2 Indien de levering hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de dag waarop hij de bestelling heeft gedaan bericht. De Koper heeft in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. Edelsmederij Wim van Geel zal in dat geval vooruit betaalde bedragen restitueren, echter zonder vergoeding van rente. 6.3 Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Edelsmederij Wim van Geel zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangende zaak beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de aflevering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangende zaak wordt geleverd. De kosten van retourzending zijn bij het beschikbaar stellen van een vervangende zaak voor rekening van Edelsmederij Wim van Geel. 6.4 Edelsmederij Wim van Geel is steeds gerechtigd deelleveringen uit te voeren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 6.5 De opgegeven levertijd is indicatief en niet aan te merken als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij toerekenbare overschrijding van de levertijd zal steeds een ingebrekestelling noodzakelijk zijn. Aan toerekenbare overschrijding van de levertijd, voorzover die een termijn van dertig (30) dagen niet overschrijdt, kan de Koper geen recht op schadevergoeding of annulering c.q. ontbinding van de overeenkomst ontlenen. 6.6 In geval Edelsmederij Wim van Geel in verzuim is ter zake van de levertijd, heeft de Koper uitsluitend het recht de overeenkomst te annuleren c.q. te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. In dat geval zullen vooruitbetaalde bedragen worden gerestitueerd, echter zonder vergoeding van rente.

Artikel 7 – risico en eigendomsovergang

7.1 De Koper draagt het risico voor alle directe en indirecte schade die aan de zaken mochten ontstaan, dadelijk nadat de zaken als geleverd gelden. 7.2 Edelsmederij Wim van Geel behoudt zich de eigendom van alle geleverde zaken voor, totdat al haar vorderingen op de Koper ter zake van de door Edelsmederij Wim van Geel krachtens overeenkomst aan de Koper geleverde of te leveren zaken, alsmede terzake van tekort schieten zijdens de Koper in de nakoming van zodanige overeenkomsten, volledig zullen zijn voldaan. 7.3 De Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid te bewaren. 7.4 Edelsmederij Wim van Geel is gerechtigd om, indien de Koper in de nakoming van zijn verplichtingen tekort schiet, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde nog bij de Koper aanwezige zaken terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen. Voor zover nodig machtigt de Koper Edelsmederij Wim van Geel onherroepelijk tot uitoefening van dit terugnemingsrecht. 7.5 In geval en voor zover Edelsmederij Wim van Geel gebruik heeft gemaakt van haar recht tot terugneming als bedoeld in het voorgaande lid wordt de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of voor een evenredig deel ontbonden, onverminderd het recht van Edelsmederij Wim van Geel op vergoeding van schade en kosten. De Koper zal alsdan worden gecrediteerd voor de koopprijs verminderd met de door Edelsmederij Wim van Geel geleden schade (waaronder waardevermindering) en gemaakte kosten.

Artikel 8 – betaling

8.1 Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs plaatsvinden op het moment van totstandkoming van de overeenkomst. In alle gevallen dienen betalingen echter zonder enige aftrek of verrekening te geschieden uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft (en uiterlijk binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders overeengekomen). In het geval de Koper ter zake van de uitvoering van de overeenkomst op Edelsmederij Wim van Geel aanspraak meent te kunnen doen gelden, ontheft dit hem niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze. 8.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven bij de bestelling. Aan de bestelling van de Koper kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Edelsmederij Wim van Geel. 8.3 Indien de Koper niet heeft betaald op het tijdstip of binnen de termijn als bedoeld in lid 1 van dit artikel, is hij van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is hij over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag dat uiterlijk betaling had dienen plaats te vinden, onverminderd de aan Edelsmederij Wim van Geel verder toekomende rechten(waaronder opschorting dan wel ontbinding). 8.4 De kosten, zowel in als buiten rechte, die Edelsmederij Wim van Geel maakt ter zake van de niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming door de Koper van zijn verplichtingen, daaronder begrepen buitengerechtelijke incassokosten en de kosten van rechtskundige bijstand, dienen door de Koper aan Edelsmederij Wim van Geel te worden vergoed. De buitengerechtelijke incassokosten worden tussen Edelsmederij Wim van Geel en de Koper bij voorbaat vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, onverminderd het recht van Edelsmederij Wim van Geel op vergoeding van de werkelijke kosten indien die hoger zijn.

Artikel 9 – ontbinding

9.1 Gedurende veertien (14) werkdagen na ontvangst van de zaak heeft de Koper het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en de zaak voor zijn rekening en risico aan Edelsmederij Wim van Geel te retourneren, mits de oorspronkelijke verpakking van de zaak onbeschadigd is. 9.2 In geval van ontbinding overeenkomstig het voorgaande lid van dit artikel zal de Koper worden gecrediteerd voor de koopprijs verminderd met de kosten van het terugzenden van de zaak en zullen vooruitbetaalde bedragen worden gerestitueerd (binnen 30 dagen), echter zonder vergoeding van rente.

Artikel 10 – reclamering en garantie

10.1 De Koper dient uiterlijk bij de aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is dient de Koper Edelsmederij Wim van Geel daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering van het niet beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake. 10.2 Elke aanspraak van de Koper ter zake van geleverde zaken vervalt bovendien, indien: a. de zaken niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Edelsmederij Wim van Geel; b. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de zaken; c. de Koper Edelsmederij Wim van Geel niet terstond in de gelegenheid heeft gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen; d. de Koper niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan enige op hem rustende verplichting. 10.3 Indien is aangetoond dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Edelsmederij Wim van Geel de keuze hetzij de zaken te herstellen, hetzij tot herlevering over te gaan, hetzij de Koper te crediteren voor de ondeugdelijke zaken. Op herlevering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 11 – aansprakelijkheid

11.1 Voor misverstaan, verminking, vertraging of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Edelsmederij Wim van Geel en de Koper, danwel tussen Edelsmederij Wim van Geel en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Koper en Edelsmederij Wim van Geel, is Edelsmederij Wim van Geel niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Edelsmederij Wim van Geel. 11.2 De aansprakelijkheid van Edelsmederij Wim van Geel strekt zich nimmer uit tot bedrijfsschade of andere indirecte schade. 11.3 Edelsmederij Wim van Geel is, behoudens opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van schending van enig recht van intellectuele of industriële eigendom,licenties of andere rechten van derden. 11.4 De in bovenstaande leden voor Edelsmederij Wim van Geel zelf bedongen beperkingen respectievelijk uitsluitingen van aansprakelijkheid, alsmede vrijwaring, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van haar ondergeschikten, ieder ander die door haar in het kader van de overeenkomst wordt gebruikt, alsmede voor hen van wie zij geleverde zaken en/of onderdelen betrekt.

Artikel 12 – overmacht

12.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Edelsmederij Wim van Geel kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en niet krachtens de wet, rechtshandeling of verkeersopvatting voor haar rekening komt. 12.2 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht heeft Edelsmederij Wim van Geel het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste drie (3) maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks door dit aan de Koper mede te delen en zonder dat Edelsmederij Wim van Geel tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar de maat staven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 12.3 In geval Edelsmederij Wim van Geel de nakoming van haar verplichtingen opschort is zij bevoegd – en aan het einde van de opschortingperiode verplicht – te kiezen voor de uitvoering, dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 13 – algemeen

13.1 Indien de Koper aan Edelsmederij Wim van Geel opgave doet van een adres, is Edelsmederij Wim van Geel gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de Koper aan Edelsmederij Wim van Geel opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden. 13.2 Wanneer door Edelsmederij Wim van Geel gedurende korte of lange tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte nakoming van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Edelsmederij Wim van Geel deze voorwaarden soepel toepast. 13.3 Indien één of meer bepalingen van de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden, nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal die overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen. 13.4 Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst, daaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden in strijd mochten komen met dwingendrechtelijke bepalingen, vastgesteld of vast te stellen door een daartoe bevoegde instantie, dan worden deze laatste bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de betreffende bepalingen van de overeenkomst.

Artikel 14 – toepasselijk recht

14.1 Op de overeenkomst, daaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, is Nederlands recht van toepassing.